Декларирането на действителните собственици – актуални изменения

На 07 май 2019г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. С него бяха направени изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), касаещи декларирането на действителните собственици на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и т. нар. вътрешни правила срещу прането на пари.

С изменението на чл. 63, ал. 5 юридическите лица и други правни образувания следва да декларират действителните си собственици по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби само в случай че притежателите на капитала – съдружници или еднолични собственици, не са вписани по партидите на юридическите лица и други правни образувания.

Не се налага подаване на декларация и в случаите, в които собственици на капитала на юридическите лица и други правни образувания са едно или повече дружества, ако
физическите лица, които са действителни собственици на последните, са вписани по партидата на тези юридическите лица.

Ако обаче едно от дружествата, което притежава учредените на територията на Република България юридическите лица и други правни образувания, е чуждестранно, обявяването на действителните собственици е задължително. Крайният срок за деклариране е 31 май 2019г.

Следващата промяна касае лицата по чл.4 от ЗМИП, които трябва да приведат вътрешните си правила по ЗМИП в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване.

Отпада задължението за изпращането в ДАНС на вътрешните правила.