Търговско и корпоративно право

Правни анализи и консултации при учредяването и оперирането на търговски дружества и юридически лица по специални закони

Адвокатско дружество „Бъчварови“ предоставя правни консултации и цялостно юридическо обслужване като изготвя необходимата документация, осъществява представителство и извършва вписване в съответните регистри на:

  • новоучредени търговски дружества, кооперации, неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел
  • подпомага юридическите лица в управлението и представителството, при промени в обстоятелствата на търговските дружества – изготвяне на протоколи от заседанията на управителните органи, изменения на учредителните актове, изготвяне на документи, касаещи годишните финансови отчети, оказва съдействие при преговори и изготвяне на необходимите документи при сделки за прехвърляне на дружествени дялове и търговско предприятие
  • назначаване и освобождаване на представители на търговски дружества
  • преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма
  • прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества и юридически лица по специални закони

Оказва правна помощ и представителство при различни лицензионни режими

Предоставя консултации, изготвяне на правната документация и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки

Подпомага участие в преговори при сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори, едностранни сделки

Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на търговски дела

Съдебно и извънсъдебно събиране на просрочени задължения