Трудово право

 • Консултации на работници/служители и работодатели по отношение на:
  • сключването, изменението и прекратяването на трудови договори
  • реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност
  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • уреждане статута на пребиваване и работа на чужденци, наети и полагащи труд в Република България
 • Изготвяне на документи, касаещи трудовоправните отношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие:
  • трудови договори, заповеди, включително изготвяне на вътрешни актове на работодателя – политики, етичен кодекс, правила за вътрешния ред
 • Процесуално представителство и защита на работници/служители и работодатели при трудовоправни спорове