Семейно право

 • Правни консултации относно имуществените отношения между съпрузи по повод на съществуващ брак и преди неговото сключване – изготвяне на брачен договор, декларация за разделност, съдействие при нотариалното удостоверяване и регистриране в съответните регистри
 • Процесуално представителство по искове:
  • за определяне на по-голям дял на съпруга и получаване на част от личното имущество
  • за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред
  • за установяване и оспорване на произход, оспорване и унищожаване на припознаване
  • за ограничаване или лишаване от родителски права
  • за издръжка
 • Процесуално представителство при учредяване на настойничество и попечителство над малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение