Облигационно право

  • Консултации, изготвяне на проекти на документи и участие в преговори по повод сключването, изменението и прекратяването на предварителни и окончателни договори; едностранни сделки
  • Процесуално представителство и правна защита при спорове, възникнали вследствие на непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без пълномощие
  • Съдействие при прехвърляне на вземания и задължения и тяхното погасяване
  • Процесуално представителство и правна защита при обезпечение на вземания – договор за поръчителство, учредяване на залог и ипотека
  • Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори