Наследствено право

  • Правни консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при:
    • приемане и отказ от наследство
    • изготвяне на завещание
    • искове за възстановяване на запазената част от наследството, унищожаване на завещание
    • делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна