Защита на лични данни

Адвокатско дружество „Бъчварови“ предоставя услуги за администратори и обработващи лични данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Услуги за администратори и обработващи на лични данни

Изготвяне на Анализ на съответствието с препоръки за отстраняване на откритите пропуски в това число::

  • Преглед и анализ на корпоративната и управленска структура на Администратора/Обработващия лични данни;
  • Преглед и анализ на бизнес процесите и водената документация – договори с контрагенти и с подизпълнители, на които е възложено обработването на лични данни;
  • Идентифициране на личните данни и тяхната класификация. Идентифициране на физическите лица – субекти на лични данни;
  • Анализ на потока на данни – откъде и как са получени, обмен вътре в организацията между системите и между заинтересованите лица, трансфер към външни организации – контрагенти, държавни институции, трети страни;
  • Анализ на съществуващата документация (политики, процедури и др.) относно съответствието й с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR);
  • Анализ на предприетите технически и организационни мерки за защита на данните;
  • Изготвяне на план за предприемане на мерки от правен и организационен характер за имплементиране на Регламент (ЕС) 2016/679 .

Първоначално въвеждащо обучение на служителите в организацията по въпросите на защитата на личните данни и последващи регулярни обучения.

Предоставяне на услуги като Длъжностно лице по защита на данните.

Консултации и изготвяне на правна документация за спазване на изискванията Регламент (ЕС) 2016/679.

Съдействие при отправени искания на субекти на лични данни във връзка с реализиране на техни права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Консултации и правно съдействие при сключване, изменение и прекратяване на договорни взаимоотношения между Администратор-Обработващ, Съвместни Администратори, Обработващ-Подизпълнител Обработващ.

Процесуално представителство и правна защита пред Комисия за защита на личните данни и съдилища.

Съдействие и изготвяне на Кодекс на поведение в отделен браншов отрасъл от група Администратори/Обработващи лични данни.

Услуги, насочени към физически лица – субект на лични данни

Адвокатско дружество „Бъчварови“ предоставя съдействие, процесуално представителство и правна защита при реализиране на правата на субектите на данни пред администратори/обработващи лични данни, Комисия за защита на личните данни и съдилища