Вещно право. Недвижими имоти.

  • Правен анализ на статута на недвижимите имоти включително проверка в Имотен регистър към Агенция по вписванията за наличието или липсата на вещни права на трети лица върху имота, както и вписани тежести
  • Участие в преговори, съдействие при снабдяване с необходимите документи за прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти или при учредяване, придобиване, разпореждане и прекратяване на ограничени вещни права върху имот
  • Изготвяне на проекти на предварителни и окончателни договори за разпореждане с правото на собственост и ограничени вещни права върху недвижим имот (покупко-продажба, замяна, дарение и др.), както и управлението на недвижими имоти (договори за наем, аренда)
  • Представителство пред държавни и общински органи, Агенция по вписвания, Агенция по геодезия, картография и кадастър, нотариуси
  • Консултации, съдействие и правна защита по въпросите, свързани с управлението и поддръжката на етажната собственост
  • Правна защита и процесуално представителство по спорове, отнасящи се до защита правото на собственост, съсобственост и делба