Сфери на дейност

 • Правни анализи и консултации
 • Учредяване на търговски дружества
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества
 • Лицензионни режими
 • Консултации при търговски сделки
 • Процесуално представителство и правна защита
 • Събиране на просрочени задължения
 • Консултации
 • Участие в преговори
 • Прехвърляне на вземания и задължения и тяхното погасяване
 • Правна защита при обезпечение на вземания
 • Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори
 • Правен анализ на статута на недвижими имоти
 • Участие в преговори
  Съдействие при снабдяване с документи
 • Предварителни и окончателни договори
 • Представителство пред държавни и общински органи
 • Въпроси, свързани с управлението и поддръжката на етажната собственост
 • Правна защита и процесуално представителство по спорове, отнасящи се до защита правото на собственост
 • Правни консултации относно имуществените отношения между съпрузи
 • Процесуално представителство по искове:
  • за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред
  • за установяване и оспорване на произход
  • за оспорване и унищожаване на припознаване
  • за упражняване, ограничаване или лишаване от родителски права
  • за издръжка
  • при имуществени спорове между съпрузи
 • Настойничество и попечителство над малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение
 • Правни консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при:
  • приемане и отказ от наследство
  • изготвяне на завещание
  • искове за възстановяване на запазена част от наследството
  • искове за унищожаване на завещание
  • делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Консултации по отношение на:
  • сключването, изменението и прекратяването на трудови договори
  • реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност
  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • уреждане статута на пребиваване и работа на чужденци
 • Изготвяне на документи, касаещи трудовоправните отношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие
 • Изготвяне на вътрешнонормативни актове и процедути
 • Процесуално представителство и защита при трудовоправни спорове
 • Процесуално представителство пред съдилищата на територията на Република България
 • Процесуално представителство по спорове, подведомствени на арбитраж
 • Съдействие за доброволно уреждане на взаимоотношенията
 • Процесуално представителство по изпълнителни дела
 • Подготовка, завеждане и водене на исков процес за установяване на дължими вземания
 • Обжалване на административни актове и наказателни постановления пред държавните органи, административните съдилища и Върховния административен съд
 • Консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер

Услуги за администратори и обработващи лични данни

 • Изготвяне на Анализ на съответствието
 •  Въвеждащи и регулярни обучения на служители
 • Услуги като Длъжностно лице по защита на данните (DPO)
 •  Консултации и изготвяне на правна документация
 •  Съдействие при искания на субекти на лични данни
 • Договорни взаимоотношения с обработващи и съвместни администратори
 • Процесуално представителство и правна защита пред КЗЛД (Комисия за Защита на Личните Данни)
 • Изготвяне на кодекси, политики, процедури

Услуги, насочени към физически лица – субекти на лични данни

 • Съдействие, процесуално представителство и правна защита при реализиране на правата на субектите на данни пред администратори/обработващи лични данни, Комисия за защита на личните данни и съдилища
Top