Екип

Адв. Светлена Бъчварова

Тел.: +359 889 629550
Email: svetlena.b@gmail.com

Адв. Емилия Бъчварова

Адвокат и управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Бъчварови” 

Образование

Магистър по „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Членство в професионални организации 
Вписана като адвокат в Шуменска адвокатска колегия от 2004г.

Професионален опит
Опит в правното обслужване на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел; водене на преговори относно сключване на договори и споразумения за уреждане на търговски взаимоотношения и извънсъдебно решаване на спорове; изготвяне на правни документи и анализи в сферата на гражданското право, участие в нотариални производства, процесуално представителство.

Оказва пълно правно съдействие в сферата на защитата на личните данни – изготвяне на правни анализи на съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), изготвяне на препоръки и план за прилагане на мерки от правен и организационен характер; провеждане на обучения на служителите; предоставяне на услуги като Длъжностно лице по защита на данните. Консултации, изготвяне на правна документация и процесуално представителство в областта на защитата на личните данни.

Сфери на дейност
Работи в областта на защитата на личните данни, вещното, търговското, облигационното, семейното и наследственото право. Процесуалното представителство.

Езици

Владее английски език

Тел.: +359 888 767563
Email: e.bachvarova@gmail.com